Preskoči video / Skip Video

Korisnički servis za prodavce

Kako zakupiti tezgu?

Da bi se zakupila tezga potrebno je otići na blagajnu kod referenata naplate na Robnoj pijaci "Mali Bajmok" i rezervisati željenu tezgu na pijacama kojima gazduje Akcionarsko društvo “Tržnica” Subotica.

Ovde zainteresovani dobijaju potrebna upustva i čuva im se tezga kao rezervisana do pribavljanja potrebne dokumentacije.

Referenti će stranku uputiti u APR radi otvaranja radnje na tezgi.

Samo otvaranje radnje se završava za jedan dan.

Sa dokumentom o otvorenoj radnji na tezgi stranka se vraća kod referenata naplate gde se sačinjava ugovor o zakupu na tri godine i preuzima tezga u zakup.

U ugovoru o zakupu su precizirane sve obaveze zakupaca i Akcionarskog društvo “Tržnica” Subotica.

Kako uzeti lokal u zakup?

Da bi se zakupio lokal stranka takođe odlazi kod referenata naplate gde dobija potrebe informacije o slobodnim lokalima kojima gazduje Akcionarsko društvo “Tržnica” Subotica.

Potencijalni zakupac dobija informacije o ceni jednog kvadratnog metra zakupa, veličini i lokaciji lokala odnosno načinu plaćanja zakupa.

Uplata zakupa tezgi i lokala može se izvršiti na blagajni “Tržnice“ ili putem ponuđenih žiro-računa.

Kako zakupiti parking prostor?

Zakup parking prostora se vrši na isti način i to odlaskom kod referenata naplate gde se sačinjava ugovor o zakupu i dobija propusnica na godišnjem nivou koja se prikazuje zajedno sa saobraćajnom dozvolom vozila.

Registarski broj vozila će biti unet u server kako bi se nakon zaključenja ugovora mogla vršiti automatska naplatu parkinga.

Dodatne informacije

Mail adresa za pitanja korisnika je trznica@subotickatrznica.rs

ID podaci “Tržnice”

Akcionarsko društvo “Tržnica“ Subotica,Matije Gupca 50

PIB: 100960198

Matični broj: 08236585

ŽIRO RAČUNI

330-2000095-30 Credit Agricole banka

355-1000780-35 Vojvođanska banka