Prva vanredna sednica Skupštine akcionara

Prva vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AD“Tržnica“ će se održati 15. septembar 2014. godine (ponedeljak), sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica, Matije Gupca broj 50.

Dnevni red Sednice će obuhvatati:

  1. Utvrdjivanje kvoruma.
  2. Donošenje odluke o izboru radnih tela – zapisničar, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje.
  3. Usvanje dnevnog reda Skupštine.
  4. Donošenje odluke o drugoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. ''Tržnica'' Subotica.

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.subotickatrznica.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.