Uputstva Uprave za veterinu za proizvođače i prodavce hrane životinjskog porekla

Akcionarsko društvo „Tržnica“ će i tokom ove godine nastojati da daje maksimalan dorinos u stvaranju uslova da se na pijacama prodaje zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana. U tom cilju će se raditi analize zdravstvene ispravnosti hrane, kako životinjskog tako i biljnog porekla, a planiran je i niz edukativnih skupova sa proizvođačima i prodavcima.

Istovremeno, proizvođači i prodavci hrane životinsjkog porekla na pijacama imaju obavezu da u cilju zakonitog i bezbednog poslovanja i postupanja hranom životinjskog porekla, odnosno zaštite potrošača, poštuju važeća zakonska i pozakonska akta koja regulišu ovu oblast.

Sa ciljem da podseti proizvođače i prodavce na njihove obaveze kada je reč o osnovnim uslovima za stavljanje u promet hrane živitinjskog porekla, AD „Tržnica“ objavljuje deo uputstava Uprave za veterinu koji se odnose na važeće i obavezujuće propise.

PROIZVODI OD MESA

Prodavci proizvoda od mesa mogu prodavati na pijaci samo proizvode koji potiču iz objekata koji poseduju Rešenje Uprave za veterinu o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova za preradu mesa i kojem je dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko prodavci nemaju svoj objekat, već prodaju po ovlašćenju, obavezno je da poseduju izjavu vlasnika objekta, kopiju rešenja o odobrenju objekta i otpremnicu za svaku pošiljku, Svaki proizvod od mesa mora posedovati proizvođačku deklaraciju, izloženu na mestu prodaje i dostupnu potrošaču. Zabranjena je upotreba mesoreznice za narezivanje proizvoda od mesa.

ŽIVINSKO MESO

Prodavci živinskog mesa mogu prodavati na pijaci samo sveže ohlađeno meso živine koja je zaklana i pregledana od strane veterinarske inspekcije u klanici koja poseduje rešenje Uprave za veterinu o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova za klanje živine i kojoj je dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko prodavci nemaju svoj objekat, već prodaju po ovlašćenju, obavezno je da poseduju izjavu vlasnika klanice, kopiju rešenja o odobrenju klanice i otpremnicu za svaku pošiljku. Živinsko meso u trupovima mora biti originalno upakovano i deklarisano ili posedovati žig veterinarske inspekcije. Komadno živinsko meso mora posedovati proizvođačku deklaraciju izloženu nam mestu prodaje i dostupnu potrošaču. Zabranjeno je rasecanje mesa na pijaci.

PROIZVODI OD MLEKA

Prodavci proizvoda od mleka mogu prodavati na pijaci samo sir i kajmak koji potiču iz objekta u domaćinstvu koji poseduje rešenje Uprave za veterinu o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitaranih uslova za preradu mleka i kojem je dodeljen veterinarski kontroli broj u skladu sa članom 108. Zakona o veterinarstvu (Službeni glasnik 91/05 i 30/10). Zabranjena je prodaja svežeg mleka na pijacama.

JAJA

Prodavci konzumnih jaja mogu prodavati na pijaci samo jaja koja potiču iz objekta – farme koja poseduje rešenje Uprave za veterinu o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitarnih uslova za držanje koka nosilja  kojoj je dodeljen veterinarski kontrolni broj. Uskoliko nemaju svoju farmu, već prodaju po pvlađćenju, obavezno je da poseduju izjavu vlasnika farme, kopiju rešenja o odobrenju objekta i otpremnicu za svaku pošiljku. Jaja koja se stavljaju u promet moraju posedovati proizvođačku, deklaraciju izloženu nam mestu prodaje i dostupnu potrošaču.

MED

Prodavci meda mogu prodavati na pijaci samo med koji potiče iz objekta u domaćinstvu koji poseduje rešenje Uprave za veterinu o ispunjenosti propisanih veterinarsko-sanitaranih uslova za preradu i pakovanje meda i kojem je dodeljen veterinarski kontolni broj. Med koji se stavlja u promet mora posedovati proizvođačku deklaraciju na pakovanju.